ವಲಯಮಂಡಲಿ | Zonal Council

ವಲಯ ಮಂಡಲಿ Zonal Council   zonal council, zonal council in kannada, zonal council upsc, ವಲಯ ಮಂಡಲಿ, Organisational structure, Northen zonal council ವಲಯ ಮಂಡಲಯನ್ನು 1956 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂತಹ ಅವಹಾರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರುರವರು , ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್‌ರಚನೆಯ ವರದಿಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ Read more…