ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮಹತ್ವ | Importance of Preamble

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮಹತ್ವ ( Importance of Preamble ) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮಹತ್ವ, importance of preamble, significance of preamble, why is the preamble important, why is preamble very important ಪಂಡಿತ್ ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರುರವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾಕಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಧೈಯಗಳನ್ನು , ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒದಗಿಸಿತು . ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು Read more…