ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ । upa rashtrapati

ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ Vice President of India upa rashtrapati , uparashtrapati, vice president of india, first vice president of india, vice president of india list, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾರತದ ಗಣತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ . ಇದು ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ ಮಾನವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ . ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯು 3 ನೇ Read more…

president power | ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು president power   president power , ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು , president of india , first president of india , vice president of india ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ  ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 59 ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು .   ಶಾಸಕಾಂಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸಂವೇಶ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 85 ನೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವ ಮುಂದೂಡುವ , ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ . Read more…

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ | rashtrapati | President of India

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ( President of India ) rashtrapati , President of India , first president of india , vice president of india , president of india list , present president of india ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರ   ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಣತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ . ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ Read more…