ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ । upa rashtrapati

ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ Vice President of India upa rashtrapati , uparashtrapati, vice president of india, first vice president of india, vice president of india list, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾರತದ ಗಣತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ . ಇದು ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ ಮಾನವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ . ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯು 3 ನೇ Read more…