ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ । Uniform Civil Code

ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (Uniform Civil Code) ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ , Uniform Civil Code , uniform civil code article , uniform civil code in kannada , uniform civil code upsc ಸಂದರ್ಭ: ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಜಾಬ್ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ... Read more