ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್‌ | petrol engine

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್‌ petrol engine, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್‌, 4 stroke petrol engine, four stroke petrol engine, two stroke petrol engine, petrol in diesel engine ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇರುತ್ತದೆ . ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಕವಾಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮ ಕವಾಟಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಕವಾಟಗಳಿರುತ್ತವೆ . ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಿಡಿಬೆಣೆ ( Spark plug ) ಇರುತ್ತದೆ Read more…