ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ | simon commission

ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ(Simon Commission 1927 ) ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ, simon commission,simon commission year, the simon commission, saimon komison, simon commission report ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1919 ರ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯ ನ ಮಾಡಲು 1927... Read more