ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು | keywords of preamble

ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು  ( Key words in the Preamble ) keywords of preamble, keywords in preamble, preamble keywords, keywords of the preamble,The People of India, Sovereign ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ( The People of India ) ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಪದವೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ” ಈ ಪದದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನಲೆಯೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು Read more…