ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ | constituent assembly

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ( Constituent Assembly ) ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ, constituent assembly, members of constituent assembly, drafting committee members, constitutional assembly ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ –ಲ್ಯಾಜನೆಟ್ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ತಿನಂತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಆಟಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ 296 ಸ್ಥಾನಗಳ ಚುನಾವಣೆಯು 1946 ರ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು . ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 208 Read more…