ವ್ಯಂಜನಗಳು  । kannada vyanjanagalu

ವ್ಯಂಜನಗಳು kannada vyanjanagalu , vyanjanagalu in kannada , kannada swaragalu vyanjanagalu , swaragalu vyanjanagalu , ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸ್ವರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ವ್ಯಂಜನಗಳು . ವ್ಯಂಜನಗಳ ಮೂಲರೂಪ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ – ಕ್ , ಚ್ , ಟ್ , ತ್ , ಪ್ – ಇತ್ಯಾದಿ . ಈ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವರವನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದು . ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ವರವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ Read more…

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ   ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಧ್ವನಿಗಳು ಭಾಷೆಯ ತಳಹದಿಯಾಗಿವೆ . ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡು ರೂಪಗಳು . ಭಾಷೆಯ ಎರಡು ರೂಪಗಳೆಂದರೆ : 1 ) ಶ್ರವಣ ( ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವ ಭಾಷಾ ರೂಪ ) , 2 ) ಚಾಕ್ಷುಷ ( ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ಭಾಷಾ ರೂಪ )  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ , ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ . ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 49 Read more…