ಫಜಲ್ ಆಲಿ ಆಯೋಗ 1953 । fazal ali commission

ಫಜಲ್ ಆಲಿ ಆಯೋಗ 1953 ಫಜಲ್ ಆಲಿ ಆಯೋಗ 1953, states reorganisation commission, fazal ali commission, state reorganisation commission 1953 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯವು ರಚನೆಯಾಯಿತು , ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಗೊಂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಮಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭಾಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು . ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ Read more…