ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ । Standing Committees

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ( Standing Committees ) standing committees , standing committee meaning , parliamentary standing committee ,standing committee upsc , ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಇವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಮಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಸಮಿತಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಸಾರ ರಚಿತವಾದವು , ಇವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ . ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . 1 ) Read more…