ಶಾಸನಗಳು | karnataka history

ಶಾಸನಗಳು ಶಾಸನಗಳು, karnataka history, karnataka shasanagalu in kannada , shasanagalu, karnataka history in kannada, shasanagalu in kannada ಯೂಪಶಾಸನ ( Sacrificial Inscriptions ) ( ಯಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತಂಬಗಳೇ ಯೂಪಶಾಸನಗಳು , ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ) ಮತ್ತು ಕೂಟಶಾಸನ ( Fraud inscriptions ) ( 1169 ರಲ್ಲಿ Read more…