ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಸಂವಿಧಾನ | Written and Lengthiest constitution

ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಸಂವಿಧಾನ ( Written and Lengthiest constitution ) ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಸಂವಿಧಾನ, lengthiest constitution, written constitution, when was the constitution written, what is written constitution ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ . ಈ... Read more