ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಚುಂಬಕ | short story in kannada

ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಚುಂಬಕ short story in kannada , short story , love story in kannada , the tell tale heart , moral stories , small story , best short stories ಭಾಗ – 1 ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ . ಇಷ್ಟಾದರೂ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಕಾಟವು ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದಣಿವನ್ನೇನೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ Read more…