ಸಿಲಿಕಾನ್ | silicon

ಸಿಲಿಕಾನ್ silicon ,silicon dioxide,sicl4 , silicon nitride, silicon tetrachloride , si periodic table, silicon periodic table ,silicon metal ಮನುಷ್ಯನು ಮರಳಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ – ಅದು ಭೂಮಿಯ ಘನ ಕವಚದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದರೂ – ಅರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ , ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಉಂಟು .... Read more