ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು| Right Against Exploitation

 ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು  | Right Against Exploitation      right against exploitation, fundamental rights, right to constitutional remedies, 6 fundamental rights, act 1986 23 ಹಾಗೂ 24 ನೇ ವಿಧಿಯು ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ . ಜೀತಪದ್ಧತಿ ( Begar ) : ವಿಧಿ .23 . ಮಾನವ ದುರ್ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಬಲಾತ್ಕಾರದ ದುಡಿಮೆಯ ನಿಷೇಧ ಈ ವಿಧಿಯು Read more…