ಶಾಸನಗಳು | shasanagalu

ಶಾಸನಗಳು   ಶಾಸನಗಳು,shasanagalu,kannada shasanagalu in kannada language,shasanagalu in kannada,kannada shasanagalu, ಹಲ್ಮಡಿ ಶಾಸನಕ್ರಿ.ಶ.450   ಶಾಸನ ಎನ್ನವುದು ದಾಖಲೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಶಾಸನಗಳಾಗಿವೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಲಕಾವೇರಿ ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ .  1... Read more

ಶಾಸನಗಳ ಮಹತ್ವ| karnataka history

ಶಾಸನಗಳ ಮಹತ್ವ shasana, shasana meaning in kannada ,karnataka history in kannada , karnataka history,shasanagalu in kannada ಶಾಸನಗಳ ಮಹತ್ವ ( Importance of the Inscriptions ) : ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜನ  ಆಸ್ಥಾನದ ನೌಕರರು ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಸನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ , ಶಾಸನಗಳು ಸಾಮಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆ ( Extention... Read more

ಶಾಸನಗಳು | karnataka history

ಶಾಸನಗಳು ಶಾಸನಗಳು, karnataka history, karnataka shasanagalu in kannada , shasanagalu, karnataka history in kannada, shasanagalu in kannada ಯೂಪಶಾಸನ ( Sacrificial Inscriptions ) ( ಯಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತಂಬಗಳೇ ಯೂಪಶಾಸನಗಳು , ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು... Read more