ಶಾಸನಗಳ ಮಹತ್ವ| karnataka history

ಶಾಸನಗಳ ಮಹತ್ವ shasana, shasana meaning in kannada ,karnataka history in kannada , karnataka history,shasanagalu in kannada ಶಾಸನಗಳ ಮಹತ್ವ ( Importance of the Inscriptions ) : ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜನ  ಆಸ್ಥಾನದ ನೌಕರರು ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಸನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ , ಶಾಸನಗಳು ಸಾಮಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆ ( Extention of Empire ) ಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ . ಉದಾ : ಆಶೋಕನ Read more…