ಶಾತವಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ  । satavahana । satavahana dynasty

ಶಾತವಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ satavahana dynasty , satavahana , founder of satavahana dynasty , capital of satavahana dynasty , satavahana empire  🔸ಮರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಂತರ ದಖನ್ನಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು= *ಶಾತವಾಹನರು*  🔹ಶಾತವಾಹನರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ= *ಬೌದ್ಧ ಚೈತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ*  🔸ಶಾತವಾಹನರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು=  *ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದ ಬಹುಭಾಗ*, Read more…