ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ,ಸರ್ವಜ್ಞ | sarvagna | ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮ

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ sarvagna,sanchi honnamma,sarvagna vachanagalu,sarvagna vachanagalu in kannada,sarvagna vachana,sarvagna vachana in kannada ಸರ್ವಜ್ಞ 16-17ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನಕಾರ . ಈತನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ . ಈತನು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂಬಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಸೂರಿನ ಬಸವರಸವೆಂಬ ಆರಾಧ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವನ ತಂದೆ , ಮಾಳಿಯೆಂಬ ಕುಂಬಾರರ ಹೆಣ್ಣು ಇವನ ತಾಯಿ ಇವರ ವಿವಾಹ ಬಾಹಿರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇವನ Read more…