ಆಗಮ ಸಂಧಿ | agama sandhi examples in kannada

ಆಗಮಸಂಧಿ ಆಗಮಸಂಧಿ  , agama sandhi examples in kannada , kannada sandhi , kannada grammar sandhigalu , sandhigalu kannada grammar , kannada agama sandhi ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವು ಬಂದಾಗ ಲೋಪಸಂಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥವು ಕೆಡುವಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಸ್ಪರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ ಯ’ಕಾರವನ್ನೋ ಅಥವಾ ‘ ವ’ಕಾರವನ್ನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು . ಉದಾ : Read more…

kannada sandhi । ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು । sandhi

ಸಂಧಿಗಳು samskrutha sandhi in kannada, kannada sandhi, sandhi, kannada grammar sandhigalu, ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳುr,lopa sandhi in kannada ಆ ) ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು . ಆ ) ಹೊಸಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಯದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ . ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಬಹುದು : ಆ ) ಮಳೆಕಾಲದ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು . ಆ ) Read more…