ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು | right to education act

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು ( Cultural and Educational Rights ) right to education act , fundamental rights , cultural and educational rights , right to education , rte act , right against exploitation ಸಂವಿಧಾನದ 29 ಹಾಗೂ 30 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ , ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ . ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ Read more…