ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ | electronics

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ electronics, reliance digital near me, electronics store near me, foldable phone, electronics shop near me, ,ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಚಲನೆ ವಿವರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು . ಇಂದು  ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ( ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಗೊಂಡಿದೆ . ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು Read more…