ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳು | prani jeeva kosha in kannada

ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳು   prani jeeva kosha in kannada ,, prani jeeva kosha ,prani meaning ,prani meaning in kannada ,science, science direct ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಏಕಕೋಶೀಯ ಹಾಗೂ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ . ಅಮೀಬಾ , ಪ್ಯಾರಾಮೀಸಿಯಂ ಮುಂತಾದ , ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ . ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ Read more…