ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ | Pitt’s India Act 1784

1784 ರ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ Pitt’s India Act ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ, pitt’s india act, pitts india act of 1784, pits india act, pitts act 1784, pit act 1784, pits india act 1784  1773 ರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು 1784 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾಯ್ದೆಯೇ “ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ Read more…