ಕಾಗದ | paper manufacturing

ಕಾಗದ paper manufacturing, paper bag making machine, paper is made from, paper making machine,paper glass making machine, paper production ನೀವು ಓದುವ ಪುಸ್ತಕ , ಬರೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ , ಬಸ್ ಟಿಕೇಟ್ , ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಗದದಿಂದ ಆದವುಗಳು . ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಪೇಪರ್... Read more