ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು | Fundamental Rights

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ( Fundamental Rights ) ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು, mulabhutha hakkugalu in kannada, fundamental rights, right against exploitation, right to constitutional remedies ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು , ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಶಾಂತಿ , ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಹಕಾರಿಯಾದ... Read more