1919 ರ ಮಾಂಟೆಗೊ – ಜೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣಿ | montagu chelmsford act

1919 ರ ಮಾಂಟೆಗೊ – ಜೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣಿ ( Montagu – Chelmsford Act ) montagu chelmsford act , 1919 act, rowlatt act, montagu chelmsford reforms, montague chelmsford reform,1919 ರ ಮಾಂಟೆಗೊ – ಜೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣಿ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ... Read more