ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ । sachivalaya

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ ( Secretariat of Parliament ) sachivalaya , secretariat of parliament , lok sabha recruitment , lok sabha secretary general ,lok sabha secretariat ವಿಧಿ . 98. ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಸಂವಿಧಾನದ 98 ( 1 ) ನೇ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ . ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ Read more…