ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ( ಧಾತು ) | kriya padagalu kannada

ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ( ಧಾತು ) ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ( ಧಾತು ),kannada kriya padagalu,kriya padagalu in kannada,kriya padagalu kannada.kriya padagalu in kannada examples ಧಾತು : -ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲರೂಪಕ್ಕೆ ಧಾತು ಎನ್ನುವರು . ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ , ಪದವೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಆಗುವ ಶಬ್ದರೂಪ , ಕ್ರಿಯೆಯ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ . ಉದಾ : ಮಾಡುತ್ತಾನೆ . ಇಲ್ಲಿ Read more…