ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ   ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಧ್ವನಿಗಳು ಭಾಷೆಯ ತಳಹದಿಯಾಗಿವೆ . ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡು ರೂಪಗಳು . ಭಾಷೆಯ ಎರಡು ರೂಪಗಳೆಂದರೆ : 1 ) ಶ್ರವಣ ( ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವ ಭಾಷಾ ರೂಪ ) , 2 ) ಚಾಕ್ಷುಷ ( ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ಭಾಷಾ ರೂಪ )  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ , ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ . ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 49 Read more…