ಅವ್ಯಯ kannada ayavyagalu

ಅವ್ಯಯ ಅವ್ಯಯ,kannada ayavyagalu,ayavyagalu in kannada,kannada grammar,kannada grammar in kannada,kannada vyakarana list   ನಾಮವಾಚಕ , ಧಾತುಗಳಂತೆ ಲಿಂಗ- ವಚನ – ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ರೂಪ ಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅವ್ಯಯಗಳು ಎನಿಸುವುದು . ಅವ್ಯಯ ಪದಗಳು ನಾಮವಿಭಕ್ತಿ , ಕ್ರಿಯಾವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಉದಾ : ಮತ್ತು ಹಾಗೆ , ಬಳಿಕ , ಆದರೆ , ಒಡನೆ Read more…