ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳು kannada tatsama tadbhava

ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳು   ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳು,kannada tatsama tadbhava,tatsama tadbhava in kannada,tatsama tadbhava words list in kannada       ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಗಳಿಂದ ಆ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಲಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ .ತಕ್ಕಮಗಳು – ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ವಿಕಾರ ಹೊಂದದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಕಬ್ಬಗಳು ತತ್ಸಮಗಳು , ಕನ್ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ Read more…