ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು | kannada sandhigalu

ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು   ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು,kannada sandhigalu,sandhigalu in kannada,sandhigalu,sandhi galu in kannada,sandhigalu kannada grammar,kannada sandhigalu pdf   ಸಂಧಿಗಳು ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಆ ಪದಗಳ ಮೊದಲ ಪದದ ಕೊನೆಯಂಶವೂ , ಎರಡನೆಯ ಪದದ ಮೊದಲಂಶವೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಬಾರದಂತೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ‘ ಸಂಧಿ ‘ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು . ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಾಲವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದಂತೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು . ಉದಾ Read more…