ಸಮಾಸಗಳು | samasagalu

ಸಮಾಸಗಳು     ಸಮಾಸಗಳು,samasagalu in kannada,samasagalu kannada grammar,samasagalu in kannada ,samasagalu kannada vyakarana,ಸಮಾಸಗಳು ಎರಡು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಅರ್ಥಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಡುವಿನ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಲೋಪಮಾಡಿ , ಒಂದು ಪದವಾಗಲು ಸಮಾಸ ಎನಿಸುತ್ತದೆ . ಸಮಾಸ ಪದವೆಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಎಂದು , ಎರಡು ಪದಗಳು ಅರ್ಥಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ . ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು Read more…