ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು
ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು   ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು,kannada samanarthaka padagalu,samanarthaka padagalu,samanarthaka padagalu in kannada,samanarthaka padagalu kannada ಭಾಷೆ – ವಾಣಿ , ವಾಕ್ , ಮಾತು ಅಮೃತ – ಪೀಯೂಷ ಸುಧಾ  ಸೂರ್ಯ – ಬಾನು , ರವಿ , ದಿನಕರ , ಭಾಸ್ಕರ , ಅರುಣ ದೇವ – ಸುರ , ದಿವಿಜ... Read more