ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು | kannada nudigattugalu

ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು  kannada nudigattugalu,nudigattugalu meaning in kannada,nudigattugalu in kannada,kannada nudigattugalu examples,nudigattu kannada   64 ) ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ – ನಿಷಯೋಜಕ 65 ) ಮಂಕುಬೂದಿ ಹೆರಚು – ಮರಳು ಮಾಡು 66 ) ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಡು – ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡು 67 ) ಮೈಯಲ್ಲಾ ಕಿವಿಯಾಗು... Read more

ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳುನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು | kannada nudigattugalu

ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು   ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು,kannada nudigattugalu,nudigattugalu meaning in kannada,nudigattugalu in kannada      ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದರೆ : – ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಶಬ್ದ . 1 ) ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿ -ಚಾಡಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವವನು 2 ) ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ – ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು 3... Read more