ಭಾರತೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ | indian counselling act

ಭಾರತೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್, indian counselling act, indian council act 1861 pdf, indian council act 1892 pdf, conclusion of indian council act 1892 1861 ರ ಭಾರತೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ 1861 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು . ಇದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ . Read more…