ಸಂವಿಧಾನ । Constitution of India

🌏 ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ 3 ವಿಧದ ಪಟ್ಟಿಗಳು. 🌏 Constitution of India , the constitution of india is , constitution of india in kannada , mini constitution of india 👉ಸಂವಿಧಾನದ  246ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. 👉ಸಂವಿಧಾನದ 248ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ “ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ” “ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ” “ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ”ಯಲ್ಲಿ  ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ Read more…