ಮಿದುಳು | brain

ಮಿದುಳು brain, concussion, hypothalamus, hippocampus, cerebellum, brain tumor, brain fog, limbic system, corpus callosum,frontal lobe ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಿದುಳು , ಕ್ರೇನಿಯಂನ ಒಳಗಿದ್ದು ಹಾನಿಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ . ಮಿದುಳು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಭಾಗ , ಮಾನವನ ಮಿದುಳಿನ ಹೊರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು . ಅವು , ಮುಮ್ಮೆದುಳು , ಮಧ್ಯಮಿದುಳು ಹಿಮ್ಮೆದುಳು . ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಮುಂಡದಲ್ಲಿ Read more…