ಎಡ್ಸ

ಏಡ್ಸ್ | AIDS

ಏಡ್ಸ್ (AIDS Acquired Immuno Deficiency Syndrome ) ಏಡ್ಸ್, AIDS, aids ymptoms, world aids day, aids day, hiv and aids, opportunistic infection, visual aids, early signs of hiv, hiv positive   1981 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು . ಡ್ಯೂಮನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ ( ಎಚ್‌ಐವಿ ) ಎಂಬ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ Read more…