General knowledge | ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು | gktoday current affairs

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು , general knowledge , gktoday current affairs , gktoday , gk questions , general knowledge questions , gk quiz ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು…. 1) IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ. ಉತ್ತರ:: ಅನ್ನಾ ರಾಜನ್ ಜಾರ್ಜ್ 2) ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಉತ್ತರ:: ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ... Read more