ಎರವಲು ಸಂವಿಧಾನ | Borrowed Constitution

ಎರವಲು ಸಂವಿಧಾನ (Borrowed Constitution ) borrowed constitution, fundamental duties borrowed from, dpsp borrowed from,borrowed features of indian constitution ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಗತ್ತಿನ ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎರವಲು... Read more