Tag: features of parliamentary system of government

  • ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಸರ್ಕಾರ | Parliamentary form of Government

    ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಸರ್ಕಾರ | Parliamentary form of Government

    ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಸರ್ಕಾರ ( Parliamentary form of Government ) parliamentary form of government, parliamentary system,parliamentary system of government,features of parliamentary system of government ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಮೇರಿಕಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ,ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶವು ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿದೆ . ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದರು , ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾದರಿಯ […]