ಪೌರತ್ವ | citizenship

ಪೌರತ್ವ ( Citizenship ) citizenship, citizenship topic, nationality, dual citizenship, golden visa, naturalization, citizenship application, canadian citizenship ಪೌರತದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದ “ ಪ್ರಜೆಯೇ ಪ್ರಭು ” ಕಾರಣ ಪೌರತ್ವವು ದೇಶದ ನಾಗರೀಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ . ಇಂತಹ ಪೌರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 2 ನೇ ಭಾಗದ 5 ನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ 11 ನೇ ವಿಧಿವರೆಗೆ ವಿವರಣೆ ಇದೆ . Read more…