Tag: current affairs 2022 march

  • current affairs march 2022 | ಮಾರ್ಚ್ 2022 ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು | ಮಾರ್ಚ್ 2022

    current affairs march 2022 | ಮಾರ್ಚ್ 2022 ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು | ಮಾರ್ಚ್ 2022

    ಮಾರ್ಚ್ 2022 ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು:- ಮಾರ್ಚ್ 2022 ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು , current affairs march , current affairs 2022 march , current affairs of march 2022 , march 2022 current affairs  🧩01 ಮಾರ್ಚ್__ ಶೂನ್ಯ ತಾರತಮ್ಯ ದಿನ  🪴ಥೀಮ್:”ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ”  🔷 01 ಮಾರ್ಚ್__ ವಿಶ್ವ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ದಿನ  🎈1-7ನೇ ಮಾರ್ಚ್__ ಜನೌಷಧಿ ವಾರ  🪴ಥೀಮ್: “ಜನ್ ಔಷಧಿ-ಜನ್ […]