ಕುಂಭಕಗಳು ( ಸಿರಾಮಿಕ್ ) | ceramics

ಕುಂಭಕಗಳು  ceramics, ಸಿರಾಮಿಕ್, pottery, pottery wheel, ceramic pots,pottery painting near me, pottery near me, ceramic vase,pottery painting ಗಡಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವವನು ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ , ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಗಳೆನ್ನುವರು . ತಯಾರಿಸುವ ಗಡಿಗೆಗಳು ಅಗೋಚರ ರಂಧ್ರಮಯವಾಗಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ . ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ Read more…