ಕಾರ್ಬನ್ | carbon

carbon, co2, carbon dioxide, caco3, carbon black, na2co3, activated carbon, ccl4, k2co3, boron and carbon are, dry ice
ಕಾರ್ಬನ್ carbon, co2, carbon dioxide, caco3, carbon black, na2co3, activated carbon, ccl4, k2co3, boron and carbon are, dry ice ವಿಶೇಷ ಧಾತು . ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೀವದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ . ಆಹಾರ , ಇಂಧನ , ಬಟ್ಟೆ , ವಿವಿಧ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳು , ಔಷಧಿಗಳು... Read more