ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದ । australia animal

 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ australia animal , australia national animal , Australia , australia time now , World , the national animal of australia ✅ಒಮ್ಮೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಹು-ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋಲಾಗಳನ್ನು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ‘ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ’ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬುಷ್‌ಫೈರ್‌ಗಳು, ಬರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು... Read more